Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) internetového obchodu provozovaného obchodní společností DANIEL VRTAL, se sídlem Ječná 5850/45, 586 01, JIhlava, IČO: 07517165, DIČ: CZ9808134710, e-mail: info@mujhouse.cz, telefon: +420 602324532 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce www.mujhouse.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto OP a s těmito souhlasí.

1.3.Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v kupní smlouvě stanoveno výslovně jinak. OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (Kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní, resp. jsou její nedílnou součástí.

1.4.Tyto OP se vztahují (vyjma čl. 8 OP) i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (tzv. firemní zákazník“).

1.5.Firemní zákazník je podnikatel, tedy osoba zapsaná v obchodním rejstříku, včetně obchodních společností, a fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění podle zvláštních předpisů, která nakupuje zboží pro své podnikatelské účely. Za firemního zákazníka se považují i právnické osoby, které nejsou podnikateli. V případě právnických osob (obchodních společností) se za jednání firemního zákazníka považuje jednání fyzické osoby jednající jménem dotčené právnické osoby (dále jen
Oprávněná osoba“). V případě fyzických osob se za jednání firemního zákazníka považuje jednání této fyzické osoby.

1.6.Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná.

 

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky zboží výslovně uvedené v přijetí objednávky (akceptaci) Prodávajícího (dále jen „zboží“).

2.2.Váhy, rozměry, kapacita, ceny a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách Prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v kupní smlouvě výslovně označeny jako závazné.

2.3.Prodávající se zavazuje, že bude Kupujícím dodávat:

2.3.1.bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,

2.3.2.vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.Na základě registrace Kupujícího provedené na webových stránkách internetového obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní internetového obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

3.2.Při registraci na webové stránce internetového obchodu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, jinak odpovídá za škodu způsobenou nesplněním této povinnosti. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou vždy prodávajícím považovány za správné. Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu vzniklou uvedením neaktuálních, nepřesných, nepravdivých či neúplných údajů, zejm. v případech, kdy takto nesprávně uvedené údaje mají vliv na nedoručení zakoupeného zboží.

3.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.Kupující odpovídá za to, že jím zvolené heslo k uživatelskému účtu nebude zneužito třetí osobou z důvodu na straně Kupujícího (např. z důvodu nedostatečně zvoleného silného hesla, poskytnutí třetí osobě atd.).

3.6.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.7.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.Veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách www.mujhouse.cz je informativního charakteru, není závaznou nabídkou a Prodávající tedy není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2.Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na prezentaci internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3.Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4.Objednávka Kupujícího je návrhem na uzavření Kupní Smlouvy. K uzavření Kupní Smlouvy dochází až po zaslání přijetí objednávky (akceptací) ze strany Prodávajícího.

4.5.Pokud Kupující prodá zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.

4.6.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující odpovídá za pravdivost, úplnost a aktuálnost jím sdělených údajů.

4.7.Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.7.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),

4.7.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

4.7.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.8.Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

4.9.Bezchybné vyplnění kontaktních údajů je podmínkou pro uzavření Smlouvy. Zejména při chybně uvedené e-mailové adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího a Kupující je povinen tento údaj řádně opravit.

4.10.V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.

4.11.Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

4.12.Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky či písemně). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4.13.Prodávající si vyhrazuje právo požadovat další potvrzení objednávek od Kupujících, kterým se nepodařilo dřívější zásilky doručit. Při neúspěšném doručení více zásilek na jednu adresu nebudou již další zásilky expedovány.

4.14.Kupující má právo zrušit objednávku pouze do chvíle, než Prodávající přijme objednávku Kupujícího dle těchto OP.

4.15.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. CENA A PLACENÍ

5.1.Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH ve výši platné a účinné ke dni zobrazení nabídky. Ceny nezahrnují náklady na dopravu zboží na místo určené Kupujícím.

5.2.Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

5.3.Prodávající si vyhrazuje právo na opravu administrativních chyb a změnu cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

5.4.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

5.4.1.v hotovosti při převzetí zboží od pracovníka dopravní společnosti, je-li zboží posíláno na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce,

5.4.2.bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 291882612/0300, vedený uČeskoslovenská obchodní banka, a. s.,. dále jen „účet Prodávajícího“),

5.4.3.platební kartou.

5.5.Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.6.Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

5.7Převzetí zboží Kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

5.8.Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost uhradit kupní cenu zboží předem.

5.9.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.10.V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.11.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.10), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.12.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.13.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

5.14.V případě storna objednávky (resp. odstoupení od smlouvy bez řádného důvodu) ze strany Kupujícího - firemního zákazníka po uplynutí lhůty 48 hodin ode dne uzavření kupní smlouvy, se tento zavazuje uhradit Prodávajícímu storno poplatek ve výši 15% z kupní ceny. Prodávající je oprávněn na storno poplatek jednostranně započíst uhrazenou část kupní ceny.

 

 1. INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA DLE UST. § 25 ZOET

6.1.Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

7.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

7.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.Ustanovení uvedená v čl. 7.2 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance.

7.5.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím nebo konečným uživatelem při prodeji. Je-li na zboží, na obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

7.6.Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla.

7.7.Při rozdělení předmětu kupní smlouvy na více zásilek platí počátek lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění ode dne převzetí poslední části Kupujícím.

7.8.Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

7.9.Kupující zboží (věc) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Zjistí-li Kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit na el. adresu internetového obchodu info@mujhouse.cz.

7.10.nebo písemně na adresu Ječná 5850/45, 586 01, Jihlava. V opačném případě nemůže být reklamace Kupujícího uznána.

7.11.Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení zboží (věci) způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl Kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě.

7.12.Pokud bude Kupujícím vrácené zboží vykazovat známky poškození, které Kupující řádně neoznámil, anebo neuvedl v reklamačním formuláři, bude Prodávající předpokládat, že k poškození došlo vinou na straně Kupujícího a ten bude Prodávajícímu odpovídat za vzniklou škodu.

7.13.Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

7.13.1.na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

7.13.2.na odstranění vady opravou věci,

7.13.3.na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

7.13.4.odstoupit od smlouvy.

7.14.Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

7.15.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7.16.Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.17Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

 

 1. POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOTŘEBITELEM

8.1.Kupující (pouze, je-li jím spotřebitel) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu OP. O odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující Prodávajícího řádně informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem), a to na adresu sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@mujhouse.cz.

8.2.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8.3.Kupující bere na vědomí, že není možno odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které je vyráběno na zakázku. Z tohoto důvodu nelze uplatnit běžné ustanovení o odstoupení od smlouvy při koupi zboží na internetu. Možnost odstoupení od kupní smlouvy se tak nevztahuje na zboží od dodavatele Ragaba, když toto zboží je vyráběno na zakázku.

8.4.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.1 OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu.

8.5.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.1 OP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího a další platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím. Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný způsob, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

8.6.Dojde-li ke zrušení objednávky v čase, když je zboží již předáno přepravci k doručení, vynaložené náklady na přepravu nese Kupující.

8.7.Pokud Kupující odstoupí pouze od části kupní smlouvy, vrací Prodávající kupní cenu vraceného zboží.

8.8.Kupující nese při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.9.Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.10.Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (dále jen „Náhrada“). Obal zboží není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté Kupujícímu naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Prodávající doporučuje, aby Kupující uvedl zboží, pokud možno, do původního stavu, neboť tím předejde možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

8.11.Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu vrátí od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o Náhradu, a to stejným způsobem, jako ji přijal.

8.12.Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:

8.12.1.1.část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,

8.12.1.2.zboží není schopné dalšího prodeje.

 

 1. DODACÍ LHŮTY

9.1.Dodací lhůta začíná běžet ode dne přijetí objednávky Prodávajícím za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

9.2.V případě, že je zboží na skladě, zavazuje se jej Prodávající vyexpedovat nebo předat dopravci do 4 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

9.3.Jedná-li se ze strany Kupujícího o důležitou objednávku, je povinen vyžádat si od Prodávajícího písemné potvrzení dostupnosti zboží a objednávky, a to vzhledem k tomu, že může dojít k situaci, že zboží je momentálně nedostupné nebo vyprodané. V takovém případě je Prodávající povinen oznámit tuto skutečnost Kupujícímu a objednávka Kupujícího je dnem doručení oznámení zrušena. Kupující není oprávněn požadovat jakékoliv náhrady vyplývající ze zrušené objednávky z důvodu nedostupnosti zboží. V těchto případech Prodávající doporučuje Kupujícímu vytvořit novou objednávku.

9.4.Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li Prodávající schopen u zboží, které není skladem, do 8 týdnů odeslat zboží Kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené Kupujícím k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

10.1.Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen zboží při dodání převzít. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím veškeré náklady spojené s dodáním zboží Kupujícímu a zpětným vrácením zboží Prodávajícímu a dále skladné ve výši 40,- Kč/den bez DPH.

10.2.V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. vícenáklady spojené s jiným způsobem doručení, včetně skladného ve výši 40,- Kč/den bez DPH.

10.3.Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 

 1. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

11.1.Všechny zásilky jsou Prodávajícím zasílány dopravními společnostmi:

11.1.1.Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., IČO: 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346 (dále jen „dopravní společnost“), nedohodnou - li se Prodávající a Kupující jinak.

11.1.1.1.DPD Privat (doručení domů/firmy) a DPD Pickup (doručení na odběrné místo) - dopravu na Kupujícím zvolenou adresu zajišťuje společnost DPD, která Kupujícímu doručí zásilku obvykle do druhého dne. V případě, že Kupujícímu termín nebude vyhovovat, může si přímo u společnosti DPD doručení posunout na den, který Kupujícímu bude vyhovovat.

11.1.1.2.Ve chvíli, kdy odejde zásilka ze skladu Prodávajícího, tak přepravní společnost DPD zašle Kupujícímu SMS a e-mail s informací, že následující den můžete očekávat doručení zásilky. V den doručení DPD Kupujícímu upřesní čas, kdy kurýr dorazí se zásilkou. V SMS také Kupující obdrží přístupové údaje do webové aplikace DPD, kde uvidí průběh doručování zboží. V aplikaci si také Kupující může změnit adresu, termín doručení nebo zvolit osobní odběr ve výdejním místě Pickup, které Kupujícímu vyhovuje a je v blízkosti jeho bydliště nebo pracoviště.

11.1.1.3.V případě, že úhrada kupní ceny byla zvolena na dobírku, může Kupující kurýrovi zaplatit jak v hotovosti, tak platební kartou.

11.1.1.4.Cena dopravného se pohybuje v rámci České republiky od 99,- Kč do 1149,- Kč (DPD Privat - doručení domů, nebo do firmy). Cena závisí na hmotnosti a objemnosti zboží. Ceny jsou uvedeny s DPH.

11.1.1.5.Při objednání 2 kusů zboží se automaticky uplatní sazba za dopravné u dražšího zboží.

 

11.1.2.Geis CZ s.r.o., IČO: 44567359, se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, spisová zn.: C 14475 (dále jen „dopravní společnost“), nedohodnou - li se Prodávající a Kupující jinak.

11.1.2.1.Geis CZ (doručení domů/firmy) - dopravu na Kupujícím zvolenou adresu zajišťuje společnost Geis CZ, která Kupujícímu doručí zásilku do druhého dne. V případě, že Kupujícímu termín nebude vyhovovat, může si přímo u společnosti PPL doručení posunout na den, který Kupujícímu bude vyhovovat.

11.1.2.2.Ve chvíli, kdy odejde zásilka zen skladu Prodávajícího, tak přepravní společnost PPL zašle Kupujícímu SMS a e-mail s informací, že následující den může očekávat doručení zásilky. V den doručení Geis CZ Kupujícímu upřesní čas, kdy k němu kurýr dorazí se zásilkou zboží. V případě, že úhrada kupní ceny byla zvolena na dobírku, může Kupující kurýrovi zaplatit jak v hotovosti, tak platební kartou.

11.1.2.3.Cena dopravného v rámci České republiky je od 99,- Kč do 1149,- Kč. Cena závisí na hmotnosti a objemnosti zboží. Ceny jsou uvedeny s DPH.

11.1.2.4. Cena dopravného v rámco Slovenské republiky je od 30€ do 70€. Cena závisí na hmotnosti a objemnosti zboží. Ceny jsou uvedeny s DPH.

 

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

12.1.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si Kupující objednané zboží nepřevezme z důvodů ležících na jeho straně (např. když není i přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), a to ani 30 dnů od marného pokusu o doručení zboží. V takovém případě bude Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s dodáním zboží Kupujícímu a zpětným vrácením zboží Prodávajícímu a dále skladné ve výši 40,- Kč/den bez DPH. K úhradě nákladů spojených s marným dodáním zboží Kupujícímu a jeho zpětným vrácením Prodávajícímu bude Kupující vyzván Prodávajícím bez zbytečného odkladu po odstoupení od kupní smlouvy.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1.Prodávající bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Kupujícího uvedené v objednávce pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků Kupujícího z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy). Právním základem zpracování je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím. Příjemci osobních údajů budou smluvní partneři Prodávajícího zajišťující vyřízení objednávky.

13.2.Prodávající bude zpracovávat následující osobní údaje Kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, příp. číslo bankovního účtu.

13.3.Poskytnutí osobních údajů se vyžaduje pro uzavření kupní smlouvy, ale v případě, že Kupující své údaje za tímto účelem neposkytne, nelze objednávku vyřídit.

13.4.Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Tato práva může Kupující uplatnit na níže uvedených kontaktech. Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

14.2.Většina webových prohlížečů podporuje správu cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů (Kupujících), které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nejsou Prodávajícím používány pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. V rámci nastavení prohlížeče může Kupující jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Cookies může uživatel povolit jen pro určité stránky. Na internetových stránkách Prodávajícího má Kupující možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracování cookies, a to prostřednictvím svého prohlížeče. Pokud bude mít prohlížeč Kupujícího použití cookies povoleno, bude mít Prodávající za to, že Kupující souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany serverů a webových stránek Prodávajícího.

 

 1. OCHRANA SPOTŘEBITELE

15.1.Každý spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

15.2.V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti vzájemnou dohodou. Prodávající za tímto účelem provádí interní šetření, a to bezodkladně po zjištění všech skutečností. Stížnosti a podněty je možné zaslat e-mailem na adresu info@mujhouse.cz  nebo poštou doporučeně na adresu sídla Prodávajícího Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, příp. telefonicky na tel. č. +420 724 889 123.  V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě smluvních stran, může se Kupující obrátit na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

15.3.Kompletní seznam orgánů mimosoudního řešení sporů povede Ministerstvo průmyslu a obchodu: www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni/

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto něco jiného.

16.2.Tyto OP jakož i kupní smlouva se řídí českým právním řádem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

16.3.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

16.4.Smluvní strany považují za případ vyšší moci veškeré okolnosti nezávislé na vůli povinného subjektu, které jsou mimořádné, neodstranitelní, nepředvídatelné, zejména přírodní katastrofy, embarga, stávky (včetně ohlášených), závažné překážky na straně zaměstnanců Prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, neodstranitelné či nákladně odstranitelné poruchy výrobních strojů a zařízení Prodávajícího apod.

16.5.Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky (internetového obchodu) nebo v důsledku užití webové stránky (internetového obchodu) v rozporu s jejich určením a které Prodávající nezavinil.

16.6.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.7.Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení OP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetovém obchodu Prodávajícího, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

16.8.Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

16.9.Prodávající je oprávněn tyto OP měnit bez předchozího upozornění. Účinnosti nabývají nové OP dnem jejich zveřejnění na webových stránkách internetového obchodu, nestanoví-li Prodávající termín pozdější, přičemž změna OP nebude mí vliv na již uzavřené kupní smlouvy.

Tyto OP jsou platné a účinné od 1.1.2021

 

 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.